TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ