TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT, BKS 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022