TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 2021