TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2021