DIC RESCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Sáng ngày 31/05/2022 Công ty CP bất động sản DIC đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo trước Đại hội, ông Lưu Văn Bằng – Chủ tịch HĐQT chia sẻ, dù trong năm 2021 tình hình dịch bệnh covid ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế cả nước. Rất nhiều doanh nghiệp phải giải thể, người lao động mất việc làm, tuy nhiên HĐQT, Ban TGĐ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt để doanh nghiệp phát triển ổn định bền vững.
Cụ thể Doanh thu năm 2021 đạt 306,6 tỷ đồng đạt 85,2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 56,5 tỷ đồng đạt 132,2% kế hoạch năm.
Đại hội đã thống nhất thông qua chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 83 tỷ lên 100 tỷ.
Tất cả các tờ trình tại Đại hội đều được thống nhất thông qua.
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2026) ra mắt Đại hội
 
Một số hình ảnh của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
         

Tin DIC Resco