BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2026