Văn bản thông qua phương án DIC Resco tăng vốn điều lệ công ty

Các văn bản phương án tăng vốn điều lệ Công ty CP bất động sản DIC(DIC Resco)

Tải và xem :

1.TỜ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

2.PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

3.PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

4.DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NGHỊ QUYẾT

5.DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT