TỜ TRÌNH THÔNG QUA CĐT, THƯ KÝ, BAN THẨM TRA, BAN KIỂM