Thư mời về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thư mời về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tải nội dung và văn bản tại đây: