TẬP ĐOÀN DIC KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI 20 ĐỐI TÁC