DIC Corp tri ân khách hàng mua căn hộ CSJ Tower | FBNC