Biên bản và nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản DIC Resco

 

 

XEM NỘI DUNG BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

 

https://drive.google.com/open?id=11r79grZewSQCxvRq9xxDsTcrbmc1n5AA