Biên bản và nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản DIC Resco

Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ,

Bỏ phiếu miễn nhiệm CT.HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2021) và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lưu Văn Bằng

LINE XEM TÀI LIỆU 

https://drive.google.com/open?id=1AsLXarKo-PdVS_rw60BJ-fhMRXup2Kj-